< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

Over het Kenniscentrum Angst en Stress

Ons doel is stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te verhelpen, door het verbinden van onderzoek, praktijk, zorg en onderwijs.

Missie

Wij zijn er om kinderen en jongeren en alle betrokkenen bij hun onderwijs en ontwikkeling te helpen omgaan met angst en stress. Angst en stress horen bij het leven, maar kunnen het leven van kinderen en jongeren ook zodanig gaan beheersen, dat zij zich niet goed meer kunnen ontwikkelen. In de praktijk blijken ook ernstige angsten vaak lang onopgemerkt te blijven door de omgeving. Problemen kunnen zich dan zo opstapelen dat intensieve gespecialiseerde hulp nodig is of klachten zelfs een blijvende impact hebben op het functioneren.

Wij willen voorkomen dat angst en stress zo escaleren. We ontwikkelen en delen nieuwe methoden om signalen van toenemende angst en stress zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat jeugdigen snel laagdrempelige, effectieve hulp kunnen ontvangen. We dragen bij aan normalisering van angst- en stressgevoelens door deze van jongs af aan bespreekbaar te maken, thuis en op school. Dit helpt in het herkennen, begrijpen en hanteerbaar maken van gevoelens van angst en stress én neemt drempels weg om hulp te zoeken. Wij ontwikkelen interventies voor wie deze eerste stap naar hulp zet, waarmee we angstklachten vroegtijdig en effectief aan kunnen pakken om escalatie te voorkomen.

Om dit mogelijk te maken, werken we aan een sterkere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. We ondersteunen scholen bij het herkennen van en omgaan met stress en angst bij leerlingen en brengen hulp voor jeugdigen dichterbij school. Dit doen wij door het delen en in wisselwerking met de praktijk en ervaringsdeskundigen verder ontwikkelen van onze kennis, expertise en interventies. Ons wetenschappelijk onderzoek richt zich op innovatieve methoden om de zorg voor jeugdigen met angst en stress te verbeteren. Tegelijkertijd zetten wij ons in voor het doorbreken van hokjesdenken, in samenwerking met partners uit het onderwijs, de jeugdhulp, gezondheidszorg en overheid. Wij leiden studenten op die in staat zijn bruggen te slaan tussen deze werelden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen in de praktijk.

Visie

Wij werken toe naar een samenleving waarin gevoelens van angst en stress bij kinderen en jongeren net zo makkelijk onderwerp van gesprek zijn als problemen met de lesstof, concentratieproblemen of fysieke klachten. Jeugdigen leren deze gevoelens begrijpen en hanteren en leraren en opvoeders weten hoe zij hen daarin kunnen ondersteunen. Daartoe staat binnen het onderwijs een veilig leerklimaat centraal, waarin kinderen de ruimte krijgen om uitdagingen aan te gaan, fouten te maken, en angsten te doorstaan of te overwinnen. Leraren leren in hun opleiding hoe zij dit proces kunnen begeleiden en hierin een rolmodel kunnen zijn.

Desondanks zullen er jeugdigen zijn bij wie angst en stress te veel de overhand krijgen. In een open klimaat durven zij dit bespreekbaar te maken. Leraren hebben daarbij oog voor signalen van toenemende angst en stress en leerlingen kunnen binnen de school extra ondersteuning krijgen wanneer deze gevoelens hun ontwikkeling bedreigen. Wanneer meer of buitenschoolse ondersteuning nodig is, kunnen ze gelijk doorstromen en werken betrokkenen binnen en buiten de school samen. Uit welk ‘potje’ het geld komt, mag niet uitmaken voor de toegang tot de benodigde zorg.

De zorg voor leerlingen met ernstige angstklachten is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, met oog voor de persoonlijke situatie. Als bestaande behandelingen niet passend zijn, wordt gezocht naar alternatieven en bijkomende problemen worden tegelijkertijd aangepakt, indien nodig in samenwerking met andere professionals.

Activiteiten

Wij werken aan onze doelstellingen door middel van de volgende activiteiten:

- Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek om inzicht in angst en stress bij jeugd te vergroten en nieuwe interventies te ontwikkelen
- Training en behandeling voor kinderen en jongeren met angst- en stressklachten
- Kennisdeling via onze website, publicaties, lezingen en workshops
- Samenwerking met onderwijs en jeugdhulp om behoeften te inventariseren en ter verbetering van vroegsignalering en toeleiding naar hulp
- Ondersteuning en deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals (o.a. telefonische hulplijn en workshops) en ggz professionals (o.a. leren toepassen van nieuwe interventies)